szubdomináns

Egy hangsor negyedik foka, illetve az erre épülõ hármashangzat.